Величини и изрази. C++

 1. Величини:

а) Променливи

 • тип (допустими стойности);
 • име(идентификатор- започва с буква, съдържа лат. букви или цифри, не е запазена дума);
 • текуща стойност;

Пример за деклариране на променливи:  int a, b=2;

В случая за променлива b се задава и начална стойност. Задаването на начална стойност може да се осъществи и с въвеждане стойност от клавиатурата или с операция присвояване(конкретна стойност или израз) Например:

cin>>b;

b=2;

b=a+3;

б) Константи:

 • тип
 • име
 • конкретна стойност

Пр: const double a=3.12;

2. Изрази- типът на израза зависи от типа на аргументите и операциите. Костантите и променливите са аргументи в израз.

 • Най- простият израз е константа
 • Операциите са едноаргументи и двуаргументни
 • Функциите също са обръщения към аргументи

3. операции- приоритет:

 • едноаргументни – + !(логическа операция)
 • *  /  %
 • +  –
 • < > = <=  >=
 • &&(И), ||(ИЛИ)
 • == !=
 • Скобите могат да променят приоритета

Коментари: