Видове алгоритми

Според сложността си алгоритмите биват:

 • линейни
 • разклонени(когато съдържат поне един условен блок)
 • циклични(когато съдържат многократно повторение на няколко действия, като трябва да се осигури крайност на цикъла)

Задачи с линеен алгоритъм:

 1. размяна стойностите на 2 променливи с помощна променлива- основна задача: (х:=а, а:=в, в:=х)
 2. размяна без помощна променлива(а=а-в, в=а+в, а=в-а)
 3. Изчисляване на изрази без недопустими стойости
 4. Намиране на MAX, MIN на 2 или 3 променливи по следните формули:

alg21

b) Разклонени алгоритми

 • MAX, MIN от 3 променливи(с помощна променлива- или със сравняване на стойностит на 3-те променливи)
 • S, P на правоъгълник, квадрат по зададени страни(проверка дали въведените числа могат да са страни)
 • Да се опр. дали т. (х,у) є на защрихована област от координатната система
 • Да се определи т. (х,у) в кой квадрант се намира
 • Да се определи година х дали е високосна.
 • Да се намери стойност на функцията от вида:alg31 , където х се въвежда.
 • Да се определи могат ли а,в,с да са страни на триъгълник, ако ДА да се определи вида му(равнобедрен, равностранен, разностранен)
 • Да се реши ах2+вх+с=0, където а,в,с се въвеждат
 • Да се реши ах=в ах>в, където а,в се въвеждат:

alg41

c) Циклични алгоритми

 • Алгоритъм на Евклид- намиране на НОК на 2 естествени числа(с изваждане, с деление)
 • Изчисляване на , където x, n се въвеждат, а
 • Изчисляване на суми и произведения от вида:
 • P= 2.5.7.9….(2.n-1) , където n се въвежда
 • , където n се въвежда
 • , където m и n се въвеждат
 • (m >n>0)
 • Въвеждане на n числа- намиране на тяхната сума, преброяване на четните сред тях(проверка на условието n%2==0)
 • Да се пресметне сумата на цифрите на число

За всеки вид алгоритъм да се наблегне на схемата(така наречения информационен модел)

въвеждане на данниàобработванеàизвеждане на резултати

При цикличните алгоритми да се обърне внимание на елементите на всеки цикъл:

 • Начални стойности
 • Тяло на цикъла
 • Условие за изход

Учениците да откриват тези елементи в блок- схемата, да ги формулират правилно при съставяне на блок- схеми.

Коментари: