Информация. Информатика.

1. Информатиката е една от най- младите и най- бързо развиващите се науки. Тя влияе върху почти всички сфери от живота ни понастоящем. Поради това тя е съизмерима като значение с най- древните науки като математика и философия. Познаването й е необходимост за всеки в днешно време, а компютърната грамотност и работата с компютър е сред основни умения като четене и писане.
2. Основните области на информатиката са: алгоритми и структури от данни, архитектура и компютърни мрежи, изкуствен интелект, операционни системи, езици за програмиране, бази данни, компютърна графика, бюротика, телематика, информационно моделиране и др. Алгоритмите и езиците за програмиране са в основата на софтуера, който се използва за различни цели, а архитектура и компютърни мрежи са в основата на техническото обезпечаване на софтуера.
3. Думата информатика според речника на Българския език е “наука за автоматизирано обработване на информация”. Информацията е първичен компонент в информатиката. Тя представлява характеристика на обекти, процеси, явления, дейности. Самата информация има редица свойства, на които трябва да отговаря за да бъде полезна- достоверна, навременна, пълна, съдържателна, актуална, непротиворечива и др. Информацията може да съществува във вид на текстове, рисунки, чертежи, фотографии, светлинни или звукови сигнали, радиовълни, електрически и нервни импулси, магнитни записи, жестове и мимики, мирис и звукови усещания. Когато информацията е в подходяща за разпространение форма(върху физически носител) се нарича съобщение.

  • Източници на информация: наблюдение, проверка, преброяване, експеримент, измерване, записки и текстове, радио, телевизия, директни устни съобщения, направени изводи по коственни признаци, неполучаване на каквато и да е информация също е своеобразна информация.
  • Получаване на информация- ежедневен процес, вследствие на който човек взема едно или друго решение, което привежда в изпълнение. Например: обучение, движение на пешеходци и превозни средства, прогноза за времето, изпълнение на служебни задължения, развлечения, лични отношения, комуникации и др.
  • Видове информация:

– Първична информация- съдържа се в конкретния запис на данните – имена, процеси, явления и т.н.

– Вторична информация /информация за информацията/

– Информацията още може да бъде: дискретна(дигитална), аналогова

Данните са дискретна информация, информация представена по определени правила, за да могат хората да я обменят. Те могат да се разпространяват и съхраняват без изменения, удобни са за автоматична обработка.

* Данните се съставят от знаци на определена азбука

* чрез правила наречени синтаксис

* информацията се извлича от тях чрез правила, наречени семантика.

* Пример за представяне на информация в данни е преобразуването на число от 10- ична в 2- ична бр. система. Азбуката на данните са цифрите 0 и 1. Синтаксиса е: поредица от 0 и 1, започваща от 1. Семантиката е метода за преобразуване на числата от 2- ична в 10- ична бр. система (100101(2)=1.20+1.22+1.25=1+4+32=37(10)– виж бройни системи).

Данните са машинен еквивалент на информацията.

Историческо погледнато човечеството в своята еволюция е имало необходимост от информация и извличането й(чрез сетива или мисловна дейност). В последствие тази информация може да бъде обменяна(чрез звуци, жестове, а по- късно чрез речта). Следва етапа от съхраняването на информацията(рисуки, знаци, по- късно писменост). Съхраняването на информация дава възможност за по- дълготрайно и ефикасно разпространение на информацията. Стремежът на хората е за усъвършенстване на тези дейности. Отдавна е възможно съхраняването на звук и картина. Апогеят на това развитие е създаването на компютъра, който може и да обработва информация, а компютърните мрежи дадоха неподозирани възможности за разпространение на информация.
4. Така очертахме основните информационни дейности– събиране, разпространение, обработка, съхранение. Информацията е възможно да преминава през тях по следната схема- стрелките показват възможния път:

Събирането и разпространението са дейностите, които осигуряват комуникацията между обекта и външния свят.

Мястото на компютърната информатика е в автоматизирано обработване на информацията, т.е. съвсем малка част от дейностите, които могат да се извършват над информация.
5. При извършване на поне двете дейности- събиране и разпространение вече говорим за информационен процес. Примери за такива процеси могат да се изведат от нашето ежедневно боравене с информация:
a) Дейността, която извършва библиотеката е инф. процес- събиране на книги, съхраняването им в сградата, разпространение на читателите.
b) Медиите- събиране на информация, обработване- създаване на статии, телевизионни предавания, радио предавания, възможност за съхраняване под формата на хартия, звук, видео, разпространение на читателите, слушателите, зрителите.

източник: одобрени от МОН учебници по Информатика за 9-и клас

Коментари: