Операции с числа в двоична БС

Двоичните числа, както и десетичните, могат да се събират, изваждат, умножават и делят.

  1. Събиране:

Трябва да се има в предвид, че

0+0=0

0+1=1+0=1

1+1=10, в този случай се записва последната цифра, а това преди нея се прехвърля

1+1+1=11, както при 10, записва се последната цифра

Пример:

odbs1

2. Умножаване:

При умножаване имаме в предвид, че

0.0=0, 0.1=1.0=0, 1.1=1

Следователно първоначално при умножаването действаме както и в десетична бройна система.

Когато обаче трябва да съберем подредените числа- събираме като двоични числа. При това събиране са възможни следните случаи:

1+1=10, 1+1+1=10+1=11,

1+1+1+1=10+1+1=11+1=100

1+1+1+1+1=10+1+1+1=11+1+1=101

При всички тези случаи се записва последната цифра, аостаналата част от двоичното число се прехвърля

Пример:

odbs2

редовете с нули могат да се пропуснат, но внимавайте при подредбата на цифрите!

Коментари: