Типове данни C++

Класификация:

Запознаване със скаларни ТД, операции с тях(C++):

1. Целочислен ТД- цели положителни и отрицателни стойности, както и 0.

a)  Дефиниране- Int, памет- 2В

b) Допустими стойности- ограничение на стойностите(според ограничението за запаметяване на числа от този тип)

 • за Int допустимите стойносоти са в интервала [-32768;32767]
 • величина от този тип заема 2В в паметта

Пр: Const int a=4 ;    int w,h=-2 ;

c) Допустими операции +, -, *, /,(целочислено деление), %(остатък от делението), сравнения(<, <=,>,>=, ==, !=)

d) Вградени функции(включване на библиотека math.h):

 • abs(х) –> |x|
 • рow(x,n) –> xn

2. Реален ТД- компютърът работи само с десетични дробни числа. Към реалния тип данни спадат дробните и целите положителни и отрицателни стойности, както и 0.

a) Дефиниране- float(4B), double(8B)

Пр: const float p=3.123 ;   double x,y=234.23 ;

b) Експоненциален вид: 1.456е+3= 1.456*103

c) Допустими операции: + – * / сравнения

d) Специфични числови операции ++  –, за увеличаване с 1, за намаляване с 1(напр. а=а+1 е идентично на а++, но второто се изпълнява по- бързо)

e) Вградени функции:

 • fabs(x) –> |x|
 • Pow(x,n) –> xn
 • Sin(x), cos(x), където x е в радиани
 • Sqrt(x)–>корен втори от х
 • Ceil(x) –>  най- близкото цяло число, по- голямо от х
 • Floor(х) –> най- близкото цяло число, по- малко от х

3. Логически тип:

a) Дефиниране- bool

Пр: bool a, c=true;

b) Допустими стойности- True, False, представят се като 1 и 0

c) Допустими операции

–   !- отрицание- едноаргументна функция

Ако Х=0, то !Х=1

Ако Х=1, то !Х=0

–  &&- логическо И, логическо умножение

Х У Х&&У
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Свойства:

 • X&&Y=Y&&X
 • X&&X=X
 • X&&0=0
 • X&&1=X
 • X&&!X=0

–  || логическо ИЛИ, логическо събиране

Х У Х||У
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Свойства:

 • Х||У= У||Х
 • Х||Х=Х
 • X||0=X
 • X||1=1
 • X||!X=1

–  приоритет: !, &&, |

4. Символен тип:

a)  Дефиниране- char

Пр: char а, b=’A’;

b) Допустими стойности- символи от ASCII- таблицата. На всеки символ съответства код [0;255]

c) Допустими операции

 • Аритметични +,- извършват действията с кодовете на символите
 • Преобразувания в символен тип или в числов тип:
 • (int) символ àкода на символа
 • (char) число є [0;255] –> символа с този код

5. Преобразувания между типовете:

a)  Неявно преобразуване- когато в израз участват различни типове данни

 • Логически –>числен(true–>1, false–>0)

символен(символи с код 0 и 1)

 • Числов –>логически(0–> false,число различно от 0–> true): 24&&0
 • Символен –>логически(‘’–>false, всички останали символи –> true)

числен(съответния код на символа): ’5’+2

 • Целочислен –> реален (без загуба на данни): 3*1.2
 • Реален –> целочислен (със загуба на данни) int c=1.23;

b)      Явно преобразуване (<тип>)<израз>;

Пр: (int) 2.5–>2, (bool)2–> true

Коментари: