Циркулярни писма 2

  1. Създайте циркулярно писмо от тип Letter.
  2. Създайте ваш списък на ученици(Mailings/Select Recipients/Type New List). С бутона Customize Columns… и бутоните Rename, Delete редактирайте полетата така че да са: Number, First Name, Last Name, Class, ClassTeacher, Grades.1
  3. Напишете 10 реда в списъка като включите 5 ученика от вашия клас, а останалите да са от други класове.
  4. Съхранете списъка във файл с име class. Ако се наложи редактиране на таблицата: Edit Recipient List: избирате файла от Data Source, бутон Edit.
  5. Напишете следното писмо като включите вместо точките съответните полета от вашата таблица:

До родителя/ настойника на <име и фамилия на ученика>  от ……………. клас, номер ………….в класа.
Съобщаваме Ви, че успехът на ученика/ чката е …………
Класен ръководител: ……………………..

 

6. Поставете в Шаблона следното постоянно заглавие.2

7. Създайте циркулярни писма само до родителите на учениците от вашия клас.

8. Съхранете получените писма и изпратете чрез сайта.

Коментари: