Училищен курс

9 клас

Информатика

Алгоритми

rubiks_cube-495

Проблемите в нашия бит можем да наречем задачи на които търсим решение. Начина по който ще решим проблема се разбива на стъпки, действия, които често е необходимо да бъдат изпълнени в точно определена последователност.

ИТ

Листовка – FreshMarket

Изтеглете архива оттук. Изгответе листовка по дадения образец на pdf. Използвайте приложениете изоражения....

Excel – изчисляване на заплата

Работете с файла по-долу. В колона D са въведени ЕГН-тата, в колона Е- датата на постъпване, F- основна работна заплата Вмъкнете ред преди първия и въведете подходящи заглавия на колоните. Задайте подходящ тип на колони Е(месецът да се изписва с думи), F(тип валута в лева) Вмъкнете колона преди първата и там въведете пореден номер на служител(серия) В колона Н изчислете годините трудов стаж до момента, въведете подходящо заглавие на колоната. функция =DATEIF(F2,TODAY(),”y”)-изпишете формулата от клaвиатурата където F2 е началото на периода, TODAY()– връща днешната дата, “y” означава, че ще се изчисляват години. Тук може да стои “m” – за месец В колона I пресметнете колко прослужени месеца над навършени пълни години има всеки Въведете подходящо наименование на колоната (=DATEDIF(E2,TODAY(),”m”)-H2*12 В колона J изчислете процентите прослужено време. Те се изчисляват по следния начин: – Ако стажът е под 1г. – той е 0% – Ако стажът е между 1 и 2г. Той е 0.6% Броят на следващите години се умножава по 0.4% (=IF(H2>1,0.006+(H2-1)*0.004,0)  ) В колона K изчислете допълнителното заплащане за прослужено време за всеки служител (% от J * заплатата от F) Въведете подходящо наименование на колоната Осигуровките, които се удържат от служителите се изчисляват по следната таблица: Вид удръжки: ДОО: – родени преди 1960 8.90% – родени след 31.12.1959 6.70% ДЗПО 2.20% ЗО 3.20%   ДОО се изчислява като годината на раждане се взима от ЕГН ДОО се прилага само на сумата, която остава от заплатата след удръжките   В колона L изчислете удръжките върху сумите за получаване, без ДОО =0.022*(F2+K2)+0.032*(F2+K2) В колона M изчислете процена за ДОО, според ЕГН-то: =IF(D3/100000000>59,0.067,0.089) В колона N изчислете дължимия ДОО данък:...

Adsense

Партньори:

Коментари: