2023

  • Съавтор на сборник за подготвовка за ДЗИ по ИТ на изд. КЛЕТ
  • Автор на учебно съдържание за Уча.се – ДЗИ ИТ

2021

Съавтор на одобрени учебници от МОН на изд. КЛЕТ – ИТ за профилирана подготовка Модул 3 и Модул 4 за 12 клас

2020

  • Съавтор на одобрен учебник от МОН на изд. КЛЕТ – ИТ за профилирана подготовка Модул 2
  • Публикация в сп. Професионално образование към Азбуки бр. 4/ 2020 в рубрика Училище за учители

2019

  • Автор на учебно съдържание за Уча.се – 9 клас
  • Рецензент на учебника по ИТ за 10 клас на изд. Клет

2017

  • Успешна защита на дипломна работа за завършване на едногодишна допълнителна професионална квалификация към СУ и ДИУУ „Учител профилирана подготовка по информатика и ИТ“
  • Редактор на учебник и книга за ученика по ИТ за 8 клас на издателство Булвест

2016

РАЗВИВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА САЙТ – сборник за креативни методи в образованието

ВЪВЕДЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В УЕБ ДИЗАЙНА – ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИТ – ДИУУ София

РАЗВИВАНЕ НА ТВОРЧЕСТВО, КРЕАТИВНОСТ И ЕСТЕТИЧНОСТ В ИЗВЪНКЛАСНА ФОРМА ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – трети международен конкурс “Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”

2015

ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТ – СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ – 1-5.09.2015 г., СОК “Камчия”, втори национален семинар “Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”

2014

  •  Образователен програмен продукт за упражнение в часовете за ЗП по информатика в 9 клас, годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Шумен
  • Офлайн интерактивната мултимедия в часа по Информатика, годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Шумен

2013

 Виртуална комуникация с постмодерния ученик , годишник на ВУМК том VI научно и научно-приложно творчество, Добрич